سرور ایران

سرور ایران - پلان 1

حافظه رم 1024 مگابایت
فضای دیسک 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
2 هسته پردازنده
نوع مجازی ساز KVM

سرور ایران - پلان 2

حافظه رم 2048 مگابایت
فضای دیسک 30 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
3 هسته پردازنده
نوع مجازی ساز KVM

سرور ایران - پلان 3

حافظه رم 3072 مگابایت
فضای دیسک 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
4 هسته پردازنده
نوع مجازی ساز KVM

سرور ایران - پلان 4

حافظه رم 4096 مگابایت
فضای دیسک 80 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
5 هسته پردازنده
نوع مجازی ساز KVM

سرور ایران - پلان 5

حافظه رم 5120مگابایت
فضای دیسک 100 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
6 هسته پردازنده
نوع مجازی ساز KVM

سرور ایران - پلان 6

حافظه رم 6144 مگابایت
فضای دیسک 130 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
7 هسته پردازنده
نوع مجازی ساز KVM

سرور ایران - پلان 7

حافظه رم 8192 مگابایت
فضای دیسک 150 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
8 هسته پردازنده
نوع مجازی ساز KVM

سرور ایران - پلان 8

حافظه رم 8192 مگابایت
فضای دیسک 180 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
8 هسته پردازنده
نوع مجازی ساز KVM